Laadimine...

Rahapesu ja rahapesu ning terrorismivastase võitluse riigisisesed eeskirjad

Xchange teenus on pühendunud Eesti seaduste kohaldamisele ja austab teiste riikide seadusi. Krüptovaluutade ebaseadusliku ringluse vältimiseks on eksperdid koostanud rahapesu ja terroristliku tegevuse rahastamise tõkestamise sätted.

Need teenuse toimingud võimaldavad tuvastada kahtlaseid toiminguid ja neid kontrollida (üksikasju kirjelduses ei avaldata). Samal ajal jätab teenus endale õiguse teostada iga kasutaja täielikku tuvastamist ja isikusamasuse kontrollimist. Seda protseduuri saab pakkuda teenus või kolmandate isikute abiga.

1. Key põhitõed

1.1 Kirjeldatud rahapesuvastase võitluse poliitika töötati välja Eesti seadusandlust arvestades.

1.2 Teenus asub ressurss rahaga ja kõik rakendused kasutada kimbu.

1.3 Kasutajaks loetakse üle 16-aastast isikut vastavalt seadusandlikule jurisdiktsioonile.

1.4 AML metoodika on kogum eeskirju ning sisemine olemus, mis leiutati kontrollida ja avastada ebaseaduslikku tegevust elektroonilise valuutades.

1.5 AML metoodika on normide kogum, et:

1.5.1 Reguleerib tegevusi rahapesu ja terroristlike organisatsioonide ebaseadusliku rahastamise välistamiseks;

1.5.2 Teostab töötajatele tegevuste standardiseerimist;

1.5.3 Kinnitab audiitorite kohustuste täitmise kestuse.

1.6 Metoodikasse on integreeritud täiendavad programmid:

1.6.1 Juhtida kommentaarid siseregulatsiooni;

1.6.2 Integratsioon metoodika sisekasutuseks;

1.6.3 läbi due diligence klientidele ja nendega seotud isikutele protsessi;

1.6.4 Riskide uurimine ja tuvastamine;

1.6.5 ärisuhete kohandamine klientidega;

1.6.6 Määruse kohustuslikud toimingud ebaseaduslikus tegevuses osalemise kahtluse korral;

1.6.7 Kontroll teabe ja dokumentide vahetamise üle;

1.6.8 Andmete kogumise toimingud;

1.6.9 läbiviimine keeldumise ülekanded;

1.6.10 Teenindustöötajate koolitamine;

1.6.11 Sisekontrolli läbiviimine;

1.6.12 Kontroll sisekontrolli käigus saadud dokumentide korrashoiu üle.

1.7 Selle poliitika täpse rakendamise eest vastutab Xchange Service"i praegune direktor.

2. Juhtimise võtmetehnika

2.1 AM-poliitika kvaliteetseks rakendamiseks on teenindusdirektoraat loonud turvalisuse kontrollijate rühma.

2.2 Kõik toimingud klientide kontrollimiseks ja kontrollimiseks viivad läbi spetsiaalsed töötajad.

2.3 Punktis 1.7 nimetatud isik teostab järgmisi toiminguid:

 • teostatud või väljatöötamisel oleva tehingu ebaseaduslikkuse analüütilised uuringud;
 • klientide ja kõigi nendega seotud isikute finantskontrolli tagamine;
 • kontrollide läbiviimise aruannete koostamine;
 • muude protseduuride läbiviimine ohutuseeskirjade raames.

3. Kontrolli metoodika integreerimine

3.1 Sarnast tehnikat kasutatakse järgmistel juhtudel:

 • kliendisuhete loomise ja elluviimise käigus;
 • kui tehingu summa on rohkem kui 15 tuhat eurot;
 • kui kliendi andmed on kahtlust;
 • kui tehing on väga keerukad, ja see ei ole põhjendatud;
 • kui toimusid kahtlased tehingud;
 • kui tuvastati tehingud selliste organisatsioonide rahakotiga: Darkneti turg, Darkneti teenus, petturlik vahetus, illegaalne teenus, segamisteenus, lunaraha, kelmus, varastatud mündid (raha kantakse tagasi ainult siis, kui kasutaja tuvastatakse).

3.2 Täiendavad kontrollid viiakse läbi järgmistel juhtudel:

 • kui vahetamise teostatavus ei ole tõestatud;
 • kui vahetustoimingud on irratsionaalsed;
 • sarnaste tehingute toimub lühikese aja jooksul;
 • klient ei esita andmeid kontrollimiseks ja kontrollimiseks;
 • klient muudab tõlget mittestandardsel meetodil;
 • kui ilmnes tehingus põhjendamatu kiirustamine;
 • kui muudatused tehti enne tehingut;
 • kui klient ei suhtle ühelgi viisil;
 • valeandmete esitamise kahtluse korral;
 • tehing on ilma põhjuseta või majandusliku otstarbekuseta väga keerukas.

3.3 Täiendavad juhtimisvalikud:

 • klient esitab tehingu kohta täiendavaid andmeid ja kommentaare;
 • seire saab tugevdatud kontroll osana turvakontrolli.

4. Klientide ja nendega seotud isikute kontrollimise metoodika

4.1 Identifitseerimine esialgses etapis vastavalt neile esitatud teabele.

4.1.1 Kinnitamine toimub partnerteenuse kasutamisel.

4.1.2 Üksikisikuid kontrollitakse järgmise teabe täpsuse suhtes:

 • TÄISNIMI;
 • isiku kodakondsus;
 • tema sünniaeg ja -koht;
 • TIN;
 • isikusamasuse kinnitamiseks esitatud dokumendi ehtsus;
 • elukoha kontrollimine;
 • tegevuse liigi kontrollimine;
 • kontaktandmete autentsuse ja tegevuse kontrollimine.

4.1.3 Dokumentide autentsust kontrollitakse järgmistel juhtudel:

 • saavad positiivse vastuse umbes oma usaldusväärsust;
 • sellel on kliendi foto;
 • kas TIN vastab märgitud soole ja vanusele;
 • teenus võib kahtluse korral autentimiseks abistada valitsusasutusi.

4.1.4 annab isikut tõendava dokumendi, see on kopeeritud nii, et kõik andmed on loetavad.

4.1.5 Lisaks tšeki toimub isiku osalemist avaliku ametid:

 • isik on seotud avaliku teenistusega;
 • kontrollitakse tema sugulaste ja lähedaste nimekirja;
 • üksikisiku sissetuleku allikas on kinnitatud;
 • taotluse infobase valmistatakse;
 • päringu saatmine järelevalveasutustele;
 • otsustatakse isikuga suhte alustamine vastavalt punktile 2.1.

4.1.6 Auditi läbiviimiseks saab kasutada ainult ametlikest allikatest pärinevat teavet.

4.1.7 Väga usaldusväärse kliendi soovitus ei ole põhjus kinnitamisest keeldumiseks.

4.1.8 esindaja füüsiline isik on ka kontrollitav raames selle poliitika.

4.1.9 Üksikisiku kontrolli võib läbi viia mitu korda ja andmeid tuleb uuendada.

4.2 Kõik välismaist päritolu dokumendid peavad olema originaalid ja apostilliga. See protseduur ei kehti järgmiste riikide dokumentide kohta: Läti, Leedu, Poola, Venemaa. Ukraina.

4.3 Kui teostatavate toimingute risk on minimaalne, saab tuvastada lihtsustatud skeemi järgi. Selleks kasutatakse ühiseid andmebaase. Minimaalne risk hõlmab järgmisi juhtumeid:

 • isik elab Eestis või mõnes teises AML-poliitikaga riigis.

Lihtsustatud kontroll ei vabasta organisatsiooni tehingu läbipaistvuse ja seaduslikkuse kontrollimisest.

4.4 Kõrge riskiskoori korral on kontroll rangem. Ta võib nõuda kliendilt lisateavet. Protsessi võib pidada kõrge riskiga, kui:

 • tehing toimub ebatavalistel asjaoludel;
 • operatsioon toimub suure summa sularahaga;
 • tehinguga seotud kaup on ebatavaline, uus ja tehing ise on ebastandardne;
 • ülekanded tehakse anonüümselt;
 • pärast ülekandeid on kaasatud kolmandad isikud;
 • muud seaduses nr 37 “Rahapesu kohta Eestis” käsitletud olukorrad.

4.5 Kontrolli metoodika rakendamist saab välistada ainult spetsiaalse kontrollibüroo loal.

4.6 Kõrge riskinäitajaga tehingut ei teostata ilma kontrollbüroo otsuseta.

5. Riskianalüüsi läbiviimine

5.1 Iga klient ja tema kavandatav tehing viiakse läbi võimalike riskide hindamisega.

5.1.1 Riskianalüüsis määratakse kliendile staatus madalast kõrgeni.

5.1.2 Selle hindamise läbiviimiseks kasutatakse järgmisi vahendeid:

 • kui klient on seotud avaliku teenusega;
 • kui tema tegevus on kolmanda isiku huvides;
 • kui kontrollimisega on probleeme;
 • klient on seotud madala maksumääraga jurisdiktsioonidega;
 • kliendile on kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid;
 • koostöö kliendiga on positiivse kogemusega;
 • kontrollitakse koostöö tähtaega ja konto registreerimise kuupäeva;
 • tehingu olemus on selgitamisel;
 • kontrollitakse tehingu summat;
 • arvestatakse vahetuse stabiilsust ja püsivust;
 • kauba või muu vara kättesaamise allikat ei määrata.

5.2 Tehinguid hinnatakse riskitaseme kindlaksmääramiseks.

5.2.1 Madala, keskmise või kõrge oleku saab määrata järgmiste tegurite alusel.

 • tehingusse on kaasatud erapank;
 • tõlge toimub alternatiivsetel viisidel;
 • hasartmängus osalemise tõttu vahetuse läbiviimine.

5.3 Geograafilise riski hindamine

5.3.1 Tehingule määratakse staatus, võttes arvesse mitmeid geograafilisi aspekte:

 • vahetus toimub kõrge riskiga riigi territooriumiga;
 • vahetus toimub kõrge korruptsioonitasemega riigist pärit kliendiga;
 • tehingus osaleb kasutaja, kelle suhtes sanktsioone rakendatakse;
 • muud riski suurendavad ametikohad.

5.4 Sugulaste või partneritega seotud riske tuleb hinnata.

5.5 Hindamine viiakse läbi staatuse määramisega ühest kolmeni:

 •  optimaalne näitaja määratakse juhul, kui kategooriates on kahtlemata tegureid ja tehingud on võimalikult läbipaistvad;
 • keskmine risk - kui tehingu tegurid ei ole ilmsed ja on kahtlusi ebaseaduslikus tegevuses;
 • kõrge risk - mitme riskiteguri olemasolul ja läbipaistmatu operatsiooni läbiviimisel.

Üldtulemus saadakse kõikidesse kategooriatesse teguri lisamisega, kusjuures kliendi ja tema partneri riskid kahekordistuvad ning kogusumma jagatakse näitajaga 4.

 • alla 2 - madal tase;
 • 2 - 2,75 - keskmine;
 • üle 2,75 - kõrge.

Kui üks kategooriatest on kõrge riskiga, loetakse üldtegurit suureks, olenemata arvutusest.

6. Kaubandussuhete analüüs

6.1 Kõiki kommertstoiminguid tehakse ainult pärast nõusolekut AML-i ja teenusestandardite raames toimingute tegemiseks.

7. Tegevused kahtluse korral on andmete hankimine.

7.1 Küsimuste tekkimisel enne toimingu algust või selle teostamise ajal tehing tühistatakse.

7.2 Kõik kahtlustused registreeritakse ja analüüsitakse büroos ning sellest tuleb teavitada kõiki reguleerivaid asutusi.

7.3 Kõik andmed üle 32 tuhande euro suuruste ja suuremate ülekannete kohta saadetakse Eesti kontrolliasutusele.

7.4. Kui tehingu tegemisest keeldumisega kaasneb kahju ühele poolele, siis see tehing külmutatakse kuni asjaolude väljaselgitamiseni.

7.5 Kõik andmed edastatakse Finantsinspektsioonile ja säilitatakse arhiivis. Kõik analüüsi tulemused kuuluvad ka säilitamisele.

7.6 Kahtluse alla sattunud isikuid sellest ei teavitata ja nende suhtes on alustatud kontrolli.

8. Kirjavahetuse protseduur

8.1 Kui teenindusdirektoraat või kontrollibüroo otsustab vahetada kirjavahetust kolmanda osapoolega, annab see täpsemaid andmeid.

8.2 Vahetus toimub kontrollstandardeid kasutades.

8.3 Vahetust ei teostata variorganisatsioonide või litsentsita ettevõtetega.

9. Andmete registreerimise läbiviimine 

9.1 Andmete salvestamise metoodika kehtib ettevõtte töötaja kohta. Dokument peab sisaldama:

9.1.1 Üleviimise liik ja kõrge staatuse määramise põhjused;

9.1.2 Andmed tehingu kohta, sh valuuta maht ja liik;

9.1.3 Andmed kõigi protsessis osalejate kohta;

9.1.4 Andmed rakendatud kontrollimeetodite kohta.

10. Tehingu tühistamise kord

10.1 Kui klient ei ole kontrollimiseks nõutavat dokumenti esitanud, siis vahetus tühistatakse.

10.2 Kui raha allika kohta andmeid ei esitatud.

10.3 Teave kuulub säilitamisele vastavalt seadusele ja vastavalt teenusepoliitikale.

10.4 Keeldumise korral salvestatakse:

 • andmed keeldumise põhjuste kohta;
 • miks koostöö lõpetati;
 • andmed kahtluste tekkimise põhjuste kohta.

10.5 Keeldumisotsus tühistatakse, kui kasutaja edastab kõik andmed täies mahus ja ta läbib kontrolli positiivse tulemusega või otsuse teeb järelevalveasutus või kohus.

11. Koolitus

11.1 Teenindusdirektoraat on kohustatud töötajaid koolitama ja koostama tööjuhendeid. Instruktaaž viiakse läbi kõrgel tasemel ühe kuu jooksul alates töö alustamise kuupäevast.

12. Kontrollimine sisekontrolli all

12.1 Seda tüüpi kontroll tagab seadusjärgse vastavuse. Töötajad peavad tegutsema reeglite piires.

12.2 Sisekontroll hõlmab järgmist:

12.2.1 Iga kuue kuu järel kontrollitakse eeskirjade ja eeskirjade järgimist;

12.2.2 Direktoraat peab saama korrapäraselt aruandeid kõikidest kahtlustest ja rikkumistest.

12.2.3 Kõik ebaseaduslikud tegevused kõrvaldatakse teenuse juhtkonna valitud vahenditega.

13. Dokumenditeenindus

13.1 Kõiki dokumente kasutaja tuvastamise ja muude toimingute kohta säilitatakse 5 aastat.

13.2 Riigiorganite aluseks olevat dokumentatsiooni säilitatakse 5 aastat.

13.3 Kontrolli eesmärgil tehtud päringute andmeid säilitatakse 5 aastat. Tähtaega hakatakse arvestama suhte alguse hetkest. Peale koostöö lõppemist säilitatakse kasutaja andmeid digitaalsel kujul 5 aastat.

13.4 Dokumentatsiooni tuleb hoida nii, et kirjalik tuletis oleks kättesaadav. Need peaksid olema hõlpsasti kättesaadavad kõikidele kontrolliasutustele, kuna neid saab kasutada kriminaal-, tsiviil- ja muudes menetlustes.

Sisekeskkonna kontrollireeglid võimaldavad identiteedi kontrollimisel ja muudel seadusandlikul tasandil toimuvatel protsessidel kogu informatsiooni standardiseerida.

14. Riigi reguleerivate asutuste taotlused

Ebaseadusliku rahakaubanduse ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelevad organisatsioonid saadavad päringud ettevõtete e-posti aadressile support@Xchange.cash.

Teenus võtab arvesse ainult ametlikku laadi taotlusi seadusega aktsepteeritud blankettidel ja kõigi pitseritega. Lisaks tuleks esitada tagasiside kontaktid, et selgitada päringu autentsust. Reageerimisajad võivad olenevalt asjaoludest, ajaerinevustest ja sidekiirusest erineda.